Volgens velen zijn de maatregelen die in verband staan met het Covid-19 (het coronavirus) veel te drastisch, buitenproportioneel. Middels dit experiment willen wij aantonen dat er geen maatregelen nodig zijn om het virus te bedwingen, sterker nog, wij zijn van mening dat de maatregelen averechts werken.

Experimenten met kunstmatige covid-19 vaccins worden getolereerd op tienduizenden mensen. Dit experiment is een natuurlijk experiment, waarbij wij aan willen tonen dat ons lichaam heel goed in staat is om op eigen kracht het virus onschadelijk te maken.

Covid-19 Experiment

Dit is een natuurlijk experiment, waarbij wij aan willen tonen dat ons lichaam heel goed in staat is om op eigen kracht het virus onschadelijk te maken.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store